Put your name here

Communiqué de presse
ELEN statement regarding the Supreme Court decision against Catalan-medium education.
(Catalan version below) The European Language Equality Network, the international organization for the protection, promotion and well-being of territorial and endangered European languages, strongly condemns the Supreme Court decision against Catalan-medium education which has ruled that schools must teach 25% of classes in Spanish. Since the re-introduction of democracy after the end of the dictatorship […]
Communiqué de presse de ELEN

Publié le 25/11/21 12:44 -- mis à jour le 25/11/21 12:45

(Catalan version below)

The European Language Equality Network, the international organization for the protection, promotion and well-being of territorial and endangered European languages, strongly condemns the Supreme Court decision against Catalan-medium education which has ruled that schools must teach 25% of classes in Spanish.

Since the re-introduction of democracy after the end of the dictatorship the Catalan immersion model of education has been a resounding success ensuring that children leave school fully proficient in both Catalan and Spanish. The model has received praise and support worldwide, including from the European institutions.

More importantly, throughout the period, the Catalan immersion model continues to enjoy the full support of the vast majority of Catalans and has proved time and again to be effective at ensuring social cohesion, inclusion and equal opportunity for all children in Catalonia.

For ELEN and its member organisations, Catalan-medium education means 100% immersion in Catalan both in class and in the playground. It is a proven, popular and effective pedagogical method and should not be subject to political or judicial interference.

The court ruling, if implemented, will have a severe negative impact on the immersion model itself and the whole ethos of immersion education. It will result in a decline in Catalan proficiency amongst schoolchildren as well as being deeply divisive to Catalan society.

ELEN strongly supports the Catalan Government and our Catalan member organisations’ statements rejecting the Court ruling and the need to protect the immersion system and the schools and teachers delivering on this.

ELEN will explore all avenues with the international, European and State institutions to ensure that the Court ruling is overturned.

Commenting on the Court ruling, ELEN President Prof. Elin Haf Gruffydd-Jones said: “The immersion education model in Catalonia is effective and successful. It ensures that all pupils – regardless of their home languages – are fully bilingual as they leave formal education. It is founded upon the democratic will of the Catalan people and based on robust academic research. This is clearly the right system for modern day Catalonia. The Supreme Court’s judgement imposes an arbitrary percentage without any supporting pedagogical evidence. In today’s world, this is unacceptable.” (ELEN 2021)

Declaració d’ELEN sobre la sentència del Tribunal Suprem contra

l’ensenyament mitjà català.

La European Language Equality Network organització internacional que

vetlla per la protecció, promoció i benestar de les llengües europees

regionals i amenaçades, condemna fermament la decisió que ha dictaminat

el Tribunal Suprem contra l’ensenyament en català a l’educació secundària,

imposant que les escoles hagin d’impartir el 25% de les classes en castellà.

El model educatiu d’immersió lingüística, que ha estat vigent des de la

restauració de la democràcia un cop acabada la dictadura, ha tingut un èxit

indiscutible i ha permès que els joves acabin l’escola amb un domini total

d’ambdues llengües. El model ha rebut elogis i suport arreu del món,

incloses les institucions europees.

És important destacar que, durant tot aquest temps, el model d’immersió

lingüística ha gaudit del suport de la gran majoria dels catalans i ha

demostrat, un cop rere un altre, que és una eina eficaç que garanteix la

cohesió social, la inclusió i la igualtat d’oportunitats de tots els infants de

Catalunya.

Per a ELEN i les seves entitats membres, l’educació secundària a Catalunya

implica una immersió completa en català ja que s’utilitza com a llengua

vehicular tant a classe com al pati. Aquest model, que ha demostrat ser un

mètode pedagògic popular i eficaç, no hauria de rebre interferències

polítiques ni judicials.

Si la sentència judicial s’executa tindrà uns efectes devastadors pel model

d’immersió lingüística però també pels valors del sistema educatiu.

L’aplicació de la sentència es traduirà en una disminució de la competència

en llengua catalana dels estudiants i és una decisió que provocarà una

profunda divisió dins la societat catalana.

ELEN dona tot el suport a les declaracions fetes pel Govern català, i també

aquelles fetes per les nostres entitats catalanes, en rebuig de la sentència

del Tribunal i reafirma la necessitat de protegir el sistema d’immersió i les

escoles i els professors que en forment part.

ELEN explorarà totes les vies amb les institucions internacionals, europees i

estatals per garantir que la sentència sigui anul·lada.

La presidenta d’ELEN, la professora Elin Haf Gruffydd-Jones, en referència a

la sentència del Tribunal, ha afirmat el següent: “El model d’educació

d’immersió a Catalunya és efectiu i reeixit. Assegura que tots els alumnes,

independentment de la seva llengua materna, siguin totalment bilingües

quan abandonen l’educació formal. Es basa en la voluntat democràtica del

poble català i es basa en una investigació acadèmica sòlida. Aquest és

clarament el sistema adequat per a la Catalunya actual. La sentència del

Tribunal Suprem imposa un percentatge arbitrari sense cap prova

pedagògica de suport. En el món actual, això és inacceptable”. (ELEN 2021)Ce communiqué est paru sur ELEN

Voir aussi :
mailbox
imprimer
Vos 0 commentaires
ANTI-SPAM : Combien font 9 multiplié par 6 ?
Cet espace est un lieu de débat. Les attaques personnelles ne sont pas autorisées. Le trolling est interdit. Les lois contre le racisme, le sexisme, et la diffamation doivent être respectées. Les pseudos sont tolérés mais ne sont pas encouragés.
MERCI DE RESPECTER LA LANGUE DE L'AUTEUR de l'article et donc des lecteurs. Les articles écrits en français doivent être commentés en français, les articles écrits en breton doivent être commentés en breton. Cacophonie ? Merci de ne pas mélanger les langues dans le même commentaire, sauf pour la traduction intégrale du commentaire.